Mijn winkelmandje

0 Flessen Leeg

Bekijk winkelmandje Afrekenen
U heeft geen producten in uw winkelmandje
 •  

  Voor 12u besteld, morgen in huis (alleen op werkdagen)

 •  

  Gratis verzending v.a. € 75,-, anders € 5,95

 •  

  Veilig betalen

 •  

  Per fles bestellen

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van RodeenWitteWijn.nl zijn de volgende Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk door Rodeenwittewijn.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Rodeenwittewijn.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Rodeenwittewijn.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van RodeenWitteWijn.nl zijn vrijblijvend en RodeenWitteWijn.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, danwel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door RodeenWitteWijn.nl. RodeenWitteWijn.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt RodeenWitteWijn.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. RodeenWitteWijn.nl zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achttien (18) jaar niet in behandeling nemen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden per bank tenzij anders vermeld.

3.3 De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling of indien u ons een schriftelijke machtiging tot incasso heeft gegeven. Indien RodeenWitteWijn.nl na vier (4) weken geen betaling of schriftelijke machtiging heeft ontvangen, wordt uw bestelling geannuleerd. Deze betalingsvoorwaarden worden nader uitgewerkt in de door u met Rodeenwittewijn.nl te sluiten overeenkomst.

3.4 Indien belasting van uw credit card of de incassomachtiging niet heeft plaats kunnen vinden, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag de contractuele rente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door RodeenWitteWijn.nl bent u een administratievergoeding van vijftien euro (€15,-) verschuldigd. Indien RodeenWitteWijn.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u naast de wettelijke rente en de administratievergoeding, tevens de incassokosten verschuldigd. Deze bedragen vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag met een minimum van zevenendertig euro en vijftig cent (€ 37,50) exclusief BTW.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is RodeenWitteWijn.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 Tijdens het bestelproces bent u verpicht uw geboortedatum op te geven. Hiermee wordt uw leeftijd gecontroleerd. Klanten van RodeenWitteWijn.nl zijn namelijk altijd 18 jaar of ouder. 

4.2 Levering geschiedt alleen in Nederland uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van betaling. Indien RodeenWitteWijn.nl voorziet dat niet binnen deze termijn kan worden geleverd, wordt aan u de optie geboden ofwel in te stemmen met latere levering ofwel de bestelling te annuleren.

4.3 Levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.4 Bijdrage aan de bezorging is € 5,95 per adres, ongeacht het bestelde aantal dozen, als het bestelbedrag onder de € 75,00 blijft, tenzij specifiek anders vermeld, een en ander zoals nader overeengekomen in de door u met RodeenWitteWijn.nl te sluiten overeenkomst.
Tenzij: u op de waddeneilanden wilt laten bezorgen, u een niet voorradig artikel bestelt, weersomstandigheden het niet toelaten en/of tijdelijke beperkingen zoals bereikbaarheid het afleverproces in de weg staan.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsrecht van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan RodeenWitteWijn.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat op het moment van de aflevering aan huis op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door RodeenWitteWijn.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 RodeenWitteWijn.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u RodeenWitteWijn.nl daarvan zo spoedig mogelijk en bij voorkeur binnen tien (10) werkdagen, doch uiterlijk binnen één (1) maand na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht de overeenkomst binnen tien (10) werkdagen na aflevering te ontbinden en het product binnen voornoemde termijn aan RodeenWitteWijn.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.3 Reclamaties over door u bestelde en te betalen goederen die echter niet door u ontvangen zijn, dienen plaats te vinden uiterlijk drie (3) maanden na datum vermeld op de orderbevestiging.

7.4 Reclamaties over vermissingen aangaande leveringen die op uw verzoek niet aan de deur, maar op een alternatieve locatie zijn achtergelaten, zoals bijvoorbeeld voor de deur of in de tuin, worden RodeenWitteWijn.nl als niet-ontvankelijk verklaard indien uit de vervoersbescheiden blijkt dat de levering wel degelijk heeft plaatsgevonden.

Artikel 8. Proefgarantie

Alle geleverde wijnen vallen onder RodeenWitteWijn.nl garantie. Indien een geleverde wijn niet aan uw verwachtingen voldoet, heeft u de keuze de desbetreffende wijn tegen retournering daarvan te vervangen door een andere wijn, dan wel de productwaarde door RodeenWitteWijn.nl te laten restitueren. De gefactureerde verzendkosten blijven ook bij retournering verschuldigd. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
- u dient zich schriftelijk in contact te stellen met onze klantenservice (per brief of e-mail);
- de termijn van een jaar na het ”op dronk” komen van de wijn volgens de mening van RodeenWitteWijn.nl is nog niet verstreken;
- alleen volle dozen en onbeschadigde flessen komen voor retournering in aanmerking. Indien het gaat om wijn geleverd in dozen van 6, 12 of meer flessen mogen uit slechts één doos maximaal 2 flessen geopend zijn. In geval van wijn geleverd in dozen van 6 flessen mag slechts één fles geopend zijn;
- in geval het een zgn. mixdoos betreft zal steeds naar een gepaste oplossing worden gezocht;
- in geval van retournering dienen die flessen bij voorkeur in de oorspronkelijke verpakking, maar tenminste in een voor transport van flessen geschikte verpakking te worden aangeboden;
- de eventueel bij de oorspronkelijke zending meegeleverde gratis goederen dienen bij de retourzending eveneens te worden bijgevoegd.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en RodeenWitteWijn.nl dan wel tussen RodeenWitteWijn.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en RodeenWitteWijn.nl is RodeenWitteWijn.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van RodeenWitteWijn.nl en mits - bij  een bestelling via de website van RodeenWitteWijn.nl - , RodeenWitteWijn.nl u op de website heeft geïnformeerd hoe u van ongewilde handelingen op de hoogte kunt geraken, alsmede hoe u eventuele gemaakte fouten in de bestelling kunt herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft RodeenWitteWijn.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat RodeenWitteWijn.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan RodeenWitteWijn.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan RodeenWitteWijn.nl schriftelijk opgave doet van een adres binnen Nederland, is RodeenWitteWijn.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u RodeenWitteWijn.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door RodeenWitteWijn.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat RodeenWitteWijn.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met RodeenWitteWijn.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door RodeenWitteWijn.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 RodeenWitteWijn.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.5 RodeenWitteWijn.nl verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestelling uit te kunnen voeren en om u te informeren over de activiteiten, producten en diensten van RodeenWitteWijn.nl, haar zusterorganisaties en zorgvuldig geselecteerde derden. Indien u dit niet wenst of u wenst uw toestemming in te trekken voor het ontvangen van informatie op het door u hiervoor opgegeven e-mailadres, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. U kunt een brief sturen naar:
RodeenWitteWijn.nl, Norlingerweg 1, 9321VG, Peize of een e-mail sturen naar info@rodeenwittewijn.nl

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Aanbiedingen in uw mailbox?

Schrijf u in en ontvang exclusieve aanbiedingen